Brewiarz na dziś

Brewiarz na dzis

Brewiarz – modlitwa na dziś

Brewiarz to modlitewnik używany przez katolików do odmawiania Liturgii Godzin, czyli oficjum dziennego, cyklicznego odmawiania modlitw liturgicznych. Liturgia Godzin składa się z psalmów, hymnów, lekcji, czytań z Pisma Świętego i modlitw, które są odmawiane przez duchowieństwo, zakonników i osoby konsekrowane, ale także przez świeckich katolików, którzy chcą pogłębiać swoją wiarę i codziennie modlić się w ramach Kościoła.

Brewiarz jest jednym z najważniejszych modlitewników w Kościele katolickim. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „brevarium”, co oznacza skrót lub zwięzły zapis. Jest to zbiór modlitw, których cele są następujące: oddanie chwały Bogu, uwielbienie, prośba o przebaczenie, dziękczynienie, wzmocnienie wiary, modlitwa w intencjach innych ludzi i własne duchowe wsparcie. Zawiera w sobie całą gamę modlitw, które katolicy odmawiają przez cały dzień, a szczególnie rano, w południe, wieczorem i przed snem.

Brewiarz jest bardzo ważny dla osób duchownych, zwłaszcza kapłanów i zakonników, którzy zobowiązani są do odmawiania codziennie kilku godzin brewiarza, w celu zachowania rytmu życia modlitewnego.

Odmawianie Liturgii Godzin pozwala na wprowadzenie harmonijnej struktury dnia, co pomaga w utrzymaniu wewnętrznego spokoju i skupienia, a także w duchowej integracji z Kościołem.

Brewiarz składa się z różnych części, w tym Psalterium, czyli zbiór 150 psalmów, które są odmawiane w ciągu tygodnia. Każdej z dziesięciu godzin brewiarza przypisany jest również wybór czytań, które są związane z danym dniem liturgicznym. Odmawiając Liturgię Godzin, katolik modli się za swoją duszę i dusze innych, a także za świat, jego problemy i wyzwania.

Brewiarz jest ważnym elementem modlitewnym, ponieważ pomaga w zintegrowaniu życia codziennego z życiem duchowym, co pozwala na lepsze zrozumienie własnej roli w Kościele i nauczania Kościoła. Odmawianie brewiarza pomaga również w przeżywaniu liturgicznego roku, a także w pogłębianiu wiedzy na temat Pisma Świętego i historii Kościoła.

Wbrew pozorom, odmawianie brewiarza nie jest trudne ani skomplikowane.

Brewiarz to modlitewnik katolicki, którego celem jest codzienne odmawianie liturgii godzin. Liturgia godzin to modlitwa Kościoła, w której wykorzystywane są psalmy, hymny, czytania i modlitwy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz z tradycji kościelnej. Liturgia godzin jest odmawiana przez duchowieństwo, zakonników i osoby konsekrowane, ale zachęca się także wiernych świeckich do jej codziennego odmawiania.

Brewiarz składa się z czterech tomów na cały rok liturgiczny, a każdy tom składa się z psalmów, hymnów, lekcji biblijnych i modlitw, które są odmawiane w ciągu dnia. W sumie liturgia godzin składa się z pięciu modlitw dziennych: jutrzenki, godzin porannych, modlitwy w południe, nieszporów i kompletów.

Odmawianie brewiarza ma na celu nie tylko osobistą duchową praktykę, ale również zjednoczenie z Kościołem jako wspólnotą. Przy odmawianiu modlitw zawartych w brewiarzu wierni modlą się tymi samymi słowami, co duchowieństwo i osoby konsekrowane, co wprowadza w poczucie jedności i wspólnoty z Kościołem.

Odmawianie liturgii godzin za pomocą brewiarza jest również sposobem na poznanie i zrozumienie treści Pisma Świętego oraz na rozwijanie życia duchowego.

W modlitwie zaczerpniętej z Pisma Świętego, modlący się mają okazję do refleksji nad swoim życiem i duchowym rozwojem.

Wbrew pozorom odmawianie brewiarza nie jest trudne ani skomplikowane. Z pomocą nowoczesnych aplikacji i stron internetowych, można odmawiać liturgię godzin praktycznie w każdym miejscu i czasie, korzystając z urządzeń mobilnych.

Podsumowując, brewiarz to modlitewnik katolicki, który pomaga wiernym w codziennym odmawianiu liturgii godzin. Odmawianie brewiarza ma na celu rozwijanie życia duchowego, zjednoczenie z Kościołem i zrozumienie treści Pisma Świętego. Dzięki nowoczesnym technologiom, odmawianie liturgii godzin za pomocą brewiarza stało się prostsze i bardziej dostępne dla każdego wiernego.

Brewiarz to modlitewnik katolicki, który zawiera teksty modlitw i pieśni liturgicznych, przeznaczonych do odmawiania w określonych godzinach dnia przez osoby konsekrowane i świeckie.

Nazwa „brewiarz” pochodzi od łacińskiego słowa „breviarium”, co oznacza skrót lub zwięzłą formę.

Odmawianie brewiarza to jedna z form modlitwy liturgicznej, która pochodzi z tradycji klasztornych. Pierwotnie był to modlitewnik używany wyłącznie przez zakonników, którzy mieli obowiązek odmawiać codziennie określoną liczbę modlitw. W późniejszym czasie praktyka ta została rozszerzona na kapłanów i świeckich, którzy chcieli łączyć się z modlitwą Kościoła.

Brewiarz składa się z kilku części, które odpowiadają różnym porom dnia i różnym okresom liturgicznym. Najważniejsze z nich to:

  1. Jutrznia – modlitwa, która jest odmawiana w nocy lub wczesnym rankiem. Składa się z hymnu, psalmów, kantyku, czytań z Pisma Świętego oraz modlitw. Jutrznia jest jedną z najważniejszych modlitw w brewiarzu.
  2. Godziny – modlitwy, które są odmawiane o ustalonych godzinach w ciągu dnia. Godziny dzielą się na trzy części: pierwszą, trzecią i szóstą. Każda z nich składa się z hymnu, psalmów, kantyku, czytań z Pisma Świętego oraz modlitw.
  3. Nieszpory – modlitwa odmawiana wieczorem. Składa się z hymnu, psalmów, kantyku, czytań z Pisma Świętego oraz modlitw.
  4. Kompletorium – modlitwa odmawiana przed snem. Składa się z hymnu, psalmów, czytań z Pisma Świętego oraz modlitw.

Brewiarz jest nie tylko modlitewnikiem, ale także elementem formacji duchowej. Dzięki regularnemu odmawianiu modlitw z brewiarza, osoby świeckie i konsekrowane mają możliwość pogłębiania swojej wiary i życia duchowego. Odmawianie brewiarza pomaga w skupieniu uwagi na Bogu, w zwracaniu uwagi na Jego Słowo i na wzajemnej modlitwie z Kościołem. Odmawianie brewiarza jest także sposobem na regularne kontaktowanie się z Bogiem i na kształtowanie nawyku modlitwy.

Brewiarz jest ważnym elementem liturgii Kościoła katolickiego.

Odmawianie modlitw z brewiarza ma na celu pogłębienie wiary i kształtowanie życia duchowego. Dzięki regularnemu odmawianiu brewiarza, wierni mają możliwość włączenia się w modlitwę Kościoła powszechnego, którego głos zostaje usłyszany w każdej części świata. Modlitwy z brewiarza odnoszą się do różnych wydarzeń biblijnych, liturgicznych i świątecznych, pozwalając na pogłębienie wiedzy i zrozumienia wagi tych wydarzeń w życiu wiernych.

Odmawianie brewiarza ma również pozytywny wpływ na sam rozwój duchowy osoby modlącej się. Przy regularnej praktyce, pomaga ono w rozwoju wewnętrznego życia modlącego się i w pogłębianiu jego relacji z Bogiem. Dzięki codziennemu odmawianiu brewiarza, osoba modląca się może zauważyć postępy w swoim życiu duchowym, a także w swoim relacjach z innymi ludźmi.

Brewiarz jest także ważnym elementem liturgii kapłańskiej, którego odmawianie jest jednym z obowiązków duchownych. Kapłani są zobowiązani do odmawiania modlitw z brewiarza w określonych porach dnia, aby modlić się w imieniu Kościoła i wraz z całym Kościołem.

W dzisiejszych czasach odmawianie brewiarza stało się trudniejsze z powodu zabiegania i braku czasu.

Dlatego Kościół proponuje różne sposoby na to, aby ludzie mogli włączyć modlitwę z brewiarza do swojego codziennego życia. Istnieją np. skrócone wersje brewiarza, które umożliwiają szybsze i bardziej dostępne odmawianie modlitw.

Wbrew pozorom, brewiarz nie jest przeznaczony tylko dla osób konsekrowanych. Odmawianie modlitw z brewiarza jest dostępne dla każdego, kto pragnie pogłębiać swoją wiarę i rozwijać swoje życie duchowe. Modlitwa z brewiarza może pomóc w utrzymaniu regularności modlitewnej praktyki i może stanowić dla wielu ludzi źródło pocieszenia, nadziei i siły w trudnych chwilach życia.

Poniedziałek XXXI tygodnia Okresu Zwykłego

Wezwanie
K. † Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni
Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

Antyfona – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 764; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 964

Psalm – LG tom IV: Psalm 24, str. 490-491; LG skrócone: Psalm 24, str. 694

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / do którego należy ziemia i wszystko, co ją napełnia.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / do którego należy ziemia i wszystko, co ją napełnia.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / do którego należy ziemia i wszystko, co ją napełnia.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / do którego należy ziemia i wszystko, co ją napełnia.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / do którego należy ziemia i wszystko, co ją napełnia.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / do którego należy ziemia i wszystko, co ją napełnia.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / do którego należy ziemia i wszystko, co ją napełnia.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.

Godzina Czytań

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Poniedziałek III, str. 764; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 964

1 Wielbimy Ciebie, wszechmocny
I wielce dobry nasz Panie,
Za wszystkich bytów istnienie
Stworzonych Twoją mądrością.

2 Chwalimy Ciebie za słońce,
Naszego brata jasnego,
Bo niesie w sobie Twój obraz
I dzień ogrzewa swym żarem.

3 Sławimy Ciebie za księżyc
Wśród gwiazd krążący na niebie;
Za wiatr i czyste powietrze,
Za wodę, siostrę pokorną.

4 Składamy dzięki za ogień,
Radosny w swojej potędze;
Za ziemię, matkę karmiącą,
Za śmierć, co siostrą jest ciała.

5 Niech wszystko to, co się stało
Na Twoje słowo wszechwładne,
Objawia Trójcy majestat
I nas prowadzi ku Tobie. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 765-766; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 965-966
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 765-766; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 965-966

1 ant. Nasz Bóg przybył * i nie będzie milczał.

Psalm 50

Prawdziwa cześć Boga

Nie przyszedłem znieść Prawa, ale je wypełnić (Mt 5, 17)

I

Przemówił Pan, Bóg nad bogami, *
i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.
Bóg zajaśniał ze Syjonu, korony piękności, *
nasz Bóg przybył i nie będzie milczał.
Poprzedza Go ogień trawiący, *
wokół Niego szaleje nawałnica.
Wzywa z góry niebo i ziemię, *
by lud swój osądzić:
„Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, *
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze”.
Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, *
albowiem sam Bóg jest sędzią.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nasz Bóg przybył i nie będzie milczał.

2 ant. Składajmy Bogu * ofiarę dziękczynną.

II

„Posłuchaj, mój ludu, gdyż będę przemawiał †
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu. *
Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem.
Nie oskarżam cię za twoje ofiary, *
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną.
Nie przyjmę cielca z twego domu *
ani kozłów ze stad twoich,
Bo do Mnie należy cała zwierzyna w lasach, *
tysiące zwierząt na moich górach.
Znam wszystkie ptaki na niebie, *
moim jest wszystko, co porusza się na polach.
Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, *
bo do Mnie świat należy i wszystko, co go napełnia.
Czy będę jadł mięso cielców *
albo pił krew kozłów?
Składaj Bogu ofiarę dziękczynną, *
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
I wzywaj Mnie w dniu utrapienia, *
wyzwolę ciebie, a ty Mnie uwielbisz”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Składajmy Bogu ofiarę dziękczynną.

3 ant. Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, * bardziej poznania Boga niż całopalenia.

III

A do grzesznika Bóg mówi: †
„Czemu wymieniasz moje przykazania *
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności, *
a słowa moje odrzuciłeś za siebie.
Ty, widząc złodzieja, razem z nim biegniesz *
i trzymasz z cudzołożnikami.
W złym celu otwierasz usta, *
a język twój knuje podstępy.
Zasiadłszy, przemawiasz przeciw bratu, *
znieważasz syna swej matki.
Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? †
Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie: *
Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.
Zrozumcie to wy, co zapominacie o Bogu, *
abym was nie porwał, i nikt was nie ocali.
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, / bardziej poznania Boga niż całopalenia.

Werset – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 766; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 966

K. Posłuchaj, mój ludu, gdyż będę przemawiał.
W. Ja jestem twoim Bogiem.

I CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek XXXI zw, str. 370-372

Z Pierwszej Księgi Machabejskiej 1, 41-64

Prześladowanie Antiocha
W owych dniach król Antioch wydał dekret dla całego państwa: „Wszyscy mają być jednym narodem, i niech każdy zarzuci swoje obyczaje”. Wszystkie narody przyjęły rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom podobał się kult ten przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat. Król posłał swoich wysłańców do Jerozolimy i do miast judzkich z pisemnym poleceniem, żeby postępowały według obyczajów, które dla kraju były obce; żeby w świątyni zaprzestano składać całopalenia, ofiary krwawe, a także ofiary płynne, żeby znieważano szabat i święta i żeby zbezczeszczono świątynię i świętych; żeby natomiast sporządzono ołtarze, święte gaje i posągi bożków oraz składano na ofiarę mięso świń i innych nieczystych zwierząt; żeby synów swoich pozostawiali bez obrzezania i żeby dusze swoje brukali wszystkim, co jest nieczyste i światowe. W ten sposób mieli zapomnieć o Prawie i zarzucić wszystkie jego nakazy. Kto by zaś nie postąpił zgodnie z królewskim rozporządzeniem, miał być ukarany śmiercią. Podobne do tego rozkazu pismo wystosował do całego swego królestwa, a nadto nad całym narodem ustanowił nadzorców.

Miastom zaś judzkim polecił, aby jedno po drugim składało ofiary bogom.
Spomiędzy narodu wielu przyłączyło się do nich – wszyscy ci mianowicie, którzy odpadli od Prawa. Oni to wiele złego dokonali w kraju i byli powodem tego, że Izraelici musieli się kryć i chować w miejscach dostępnych tylko dla zbiegów.
W dniu piętnastym miesiąca Kislew sto czterdziestego piątego roku na ołtarzu całopalenia wybudowano „ohydę spustoszenia”, a w okolicznych miastach judzkich pobudowano także ołtarze – ofiary kadzielne składano nawet przed drzwiami domów i na ulicach. Księgi Prawa, które znaleziono, darto w strzępy i palono w ogniu. Wyrok królewski pozbawiał życia tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się Księga Przymierza, albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami Prawa.

Tak z miesiąca na miesiąc stosowano przemoc przeciw Izraelowi, przeciwko każdemu, kogokolwiek udało im się pochwycić w miastach. Dnia dwudziestego piątego miesiąca Kislew składano ofiary na ołtarzu, który wzniesiono na ołtarzu całopalenia. Wtedy to na mocy królewskiego dekretu wymordowano kobiety, które obrzezały swoje dzieci. I powieszono im niemowlęta na szyjach. A także zabito domowników i tych, którzy dokonywali na nich obrzezania.
Wielu jednak spomiędzy Izraelitów postanowiło sobie i mocno się trzymało tego postanowienia, że nie będą jeść nieczystych pokarmów. Woleli raczej umrzeć, aniżeli skalać się pokarmem i zbezcześcić święte przymierze. Oddali też swoje życie. Wielki gniew Boży strasznie zaciążył nad Izraelem.

RESPONSORIUM

Dn 9, 18; Dz 4, 29

W. Otwórz swe oczy † i zobacz nasze spustoszenie / i miasto, nad którym wzywano Twego imienia. * Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, / opierając się nie na naszej sprawiedliwości, / ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie.
K. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą. W. Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, / opierając się nie na naszej sprawiedliwości, / ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie.

II CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek XXXI zw, str. 372-374

Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II(nr 82-83)

Należy budzić w umysłach zrozumienie pokoju
Niech się ludzie wystrzegają, ażeby w sprawie pokoju na świecie nie zdawali się na wysiłki tylko niektórych jednostek, bez troski o własne zaangażowanie się. Przywódcy bowiem ludów, będąc poręczycielami wspólnego dobra swego narodu, a zarazem sprawcami dobra całego świata, bardzo zależą od opinii i nastrojów duchowych szerokich rzesz społeczeństwa. Daremne będzie ich dążenie do osiągnięcia pokoju, dopóki wrogość, uczucia pogardy i nieufności, rasowe nienawiści oraz zawzięte ideologie dzielą ludzi i wzajemnie przeciwstawiają. Z tego powodu nagli gwałtowna potrzeba odnowy wychowywania umysłów oraz nowej orientacji w opinii publicznej. Ci, którzy się oddają dziełu wychowania przede wszystkim młodzieży bądź urabiają opinię publiczną, niech za swój pierwszy obowiązek poczytują sobie troskę o to, by umysły wszystkich przepajać duchem nowego pokojowego sposobu myślenia. Także my wszyscy, mając na oku cały świat i zadania, jakie razem wykonać możemy w tym celu, winniśmy odmienić nasze serca, aby obecne pokolenie szło ku lepszemu.

Niech nas wszakże nie zwodzi fałszywa nadzieja. Jeżeli bowiem zapomniawszy o nieporozumieniach i nienawiści, nie zawrze się w przyszłości trwałych i uczciwych umów w sprawie powszechnego pokoju, ludzkość, która już obecnie znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie, mimo że osiągnęła podziwu godną wiedzę, dalej popychana zbrodniczą ręką, może doczekać się godziny, w której nie będzie już jej dane zaznać innego pokoju, jak tylko przerażającego pokoju śmierci. Mimo wszystko Kościół Chrystusowy, który pozostaje w samym sercu trwogi obecnej doby, mówiąc o tym wszystkim nie przestaje zarazem żywić mocnej nadziei. Raz po raz, w dogodnej i niedogodnej dla siebie chwili, usiłuje współczesnemu światu przekazać apostolskie wezwanie: oto teraz czas sposobny, by serce odmienić, oto teraz czas zbawienia.

Chcąc zaprowadzić trwały pokój, należy przede wszystkim wyplenić przyczyny konfliktów, które przeradzają się w wojny, zwłaszcza zaś przejawy niesprawiedliwości. Wiele z nich pochodzi ze zbytnich nierówności gospodarczych oraz z opieszałości w stosowaniu koniecznych środków zaradczych. Inne powstają z żądzy panowania, z pogardy dla człowieka, a ostatecznie, chcąc sięgnąć do przyczyn głębszych, z ludzkiej zazdrości, nieufności, pychy i innych egoistycznych namiętności. Ponieważ człowiek nie potrafi znosić takiego braku porządku, dlatego nawet wtedy, gdy wojna się nie sroży, świat zatruwają spory między ludźmi oraz gwałty. Te same wady występują w stosunkach między narodami, jest więc rzeczą konieczną, aby dla przezwyciężenia ich lub zabezpieczenia się przed nimi i poskromienia wyuzdanych gwałtów coraz lepiej i ściślej współdziałały ze sobą odpowiednio skoordynowane instytucje międzynarodowe. Należy też niestrudzenie dawać inicjatywę do tworzenia organizacji służących sprawie pokoju.

RESPONSORIUM

por. Syr 23, 2; por. Iz 49, 8; 37, 35; Ps 122, 7; 34, 15

W. Karność mądrości † dałem do serca twego, mówi Pan; * Wysłuchałem cię i otoczyłem opieką to miasto. / Niech pokój panuje za dni twoich.
K. Od zła się odwróć, czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego. W. Wysłuchałem cię i otoczyłem opieką to miasto. / Niech pokój panuje za dni twoich.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek XXXI zw, str. 374; LG skrócone: XXXI tydzień Okresu Zwykłego, str. 640-641

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą; * daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

Jutrznia

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Poniedziałek III, str. 767; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 967

1 Ten, który kazał zajaśnieć ciemnościom,
By dzień oświecał cały obszar ziemi,
Sam w nas zamieszkał i dobrem obdarza
Przez swego Ducha.

2 Wszyscy jesteśmy żyjącą świątynią
Żywego Boga; Syna krwią obmyci,
Wsparci na mocnym kamieniu węgielnym
Odwiecznej prawdy.

3 Jedno stanowiąc przez miłość i wiarę,
Niesiemy Pana ukrytego w duszach;
Naszym pokarmem jest chleb życiodajny
Ofiary krzyża.

4 Co dzień prosimy w tym świętym przybytku
Naszego Ojca, aby nas wysłuchał,
Myśli i serca napełnił pokojem
Swej obecności.

5 Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
Niech będzie chwała teraz i na wieki;
Kościół dążący do zdrojów zbawienia
Niech wielbi Boga. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 767-770; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 968-970
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 767-770; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 968-970

1 ant. Szczęśliwi, którzy mieszkają * w domu Twoim, Panie.

Psalm 84

Szczęście mieszkańca świątyni

Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść (Hbr 13, 14)

Jak miłe są Twoje przybytki, *
Panie Zastępów!
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, *
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Mocy im będzie przybywać, *
ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.
Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, *
nakłoń ucho, Boże Jakuba.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące.
Wolę stać w progu domu mojego Boga *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, †
On hojnie darzy łaską i chwałą, *
nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.
Panie Zastępów, *
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie.

2 ant. Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, * do świątyni naszego Boga.

Pieśń (Iz 2, 2-5)

Świątynia Pańska światłością narodów

Przyjdą wszystkie narody, Panie, i padną na twarz przed Tobą (Ap 15, 4)

Stanie się na końcu czasów, *
że góra świątyni Pańskiej
Mocno osiądzie na górskich szczytach *
i ponad pagórki się wzniesie.
Nadciągną do niej wszystkie narody, *
liczne plemiona pójdą wołając:
„Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, *
do świątyni Boga Jakuba!
Niech On nas pouczy o swoich drogach, *
byśmy kroczyli Jego ścieżkami,
Bo Prawo wyjdzie ze Syjonu *
i z Jeruzalem słowo Pana”.
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami, *
osądzi sprawy rozlicznych narodów.
Wtedy swe miecze przekują na pługi, *
a włócznie swoje na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie wzniesie już oręża *
i nie będą się więcej ćwiczyć do wojny.
Chodźcie, domu Jakuba, *
postępujmy w światłości Pana!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, / do świątyni naszego Boga.

3 ant. Śpiewajcie Panu, * sławcie Jego imię.

Psalm 96

Śpiewajcie Panu pieśń nową

Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem w obecności Baranka (por. Ap 14, 3)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów.
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.
Przed Nim kroczą majestat i piękno, *
a potęga i blask w Jego przybytku.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku; *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, †
On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości
Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie świat sądził sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek III, str. 770;LG skrócone: Poniedziałek III, str. 971

Jk 2, 12-13

Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Poniedziałek III, str. 770; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 971

K. Bóg jest miłosierny i łaskawy, * Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
W. Bóg jest miłosierny i łaskawy, / Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
K. On odpuszcza wszystkie nasze winy.
W. Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Bóg jest miłosierny i łaskawy, / Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: Poniedziałek III, str. 771;LG skrócone: Poniedziałek III, str. 971

Łk 1, 68-79

Ant. Błogosławiony Pan Bóg nasz.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony Pan Bóg nasz.

PROŚBY

LG tom IV: Poniedziałek III, str. 771; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 971

Pan Bóg powierzył ludziom ten świat, aby zgodnie współpracowali ku chwale swojego Stwórcy. Wznieśmy do Niego gorliwe modlitwy:

Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

Błogosławimy Cię, Boże, Stwórco wszechświata,
– który powierzyłeś nam dobra tej ziemi i aż dotąd zachowałeś nas przy życiu.

Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

Wejrzyj na nas, gdy podejmujemy codzienną pracę,
– i spraw, abyśmy współdziałając z Tobą pełnili Twoją wolę.

Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

Niech nasza dzisiejsza praca będzie pożyteczna dla braci,
– abyśmy wraz z nimi budowali doczesną społeczność zgodnie z Twoim upodobaniem.

Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

Otaczaj opieką nas i wszystkich, z którymi się dzisiaj spotkamy,
– obdarz nas radością i pokojem.

Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek III, str. 771; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 971-972

Panie Boże, Królu nieba i ziemi, kieruj i uświęcaj dzisiaj nasze dusze i ciała, nasze myśli, słowa i uczynki, † spraw, abyśmy postępowali według Twoich przykazań * i przy Twojej pomocy unikając grzechu dążyli do wiecznego zbawienia.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Modlitwa przedpołudniowa

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień III, str. 502; LG skrócone: wg tabeli stron

1 O tajemniczy Płomieniu,
Źródło miłości i prawdy,
Pocieszycielu strapionych,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

2 Ożywcza roso w znużeniu,
Ogniu wśród chłodu zwątpienia
I jasne światło nadziei,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

3 Niech Twoja łaska przeniknie
Umysł i serce człowiecze,
Gdy z całą mocą wołamy:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

4 Niech będzie chwała na wieki
Ojcu, Synowi i Tobie,
A Ty odpowiedz wezwaniu:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 772-774; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 772-774; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, * bo przez nie dałeś mi życie.

Psalm 119, 89-96

XII (Lamed)Wieczność Prawa Bożego

Twoje słowo, Panie, jest wieczne, *
niezmienne jak niebiosa.
Twoja wierność przez pokolenia, *
umocniłeś ziemię, by trwała.
Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, *
bo wszelkie rzeczy Ci służą.
Gdyby Twoje Prawo nie było mą rozkoszą, *
byłbym już zginął w moim utrapieniu.
Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, *
bo przez nie dałeś mi życie.
Wybaw mnie, należę do Ciebie *
i szukam Twoich postanowień.
Czyhają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić, *
ja zaś przestrzegam Twoich napomnień.
Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości, *
Twoje przykazanie sięga dalej.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, / bo przez nie dałeś mi życie.

2 ant. Od młodości * ufam Tobie, Panie.

Psalm 71

Bóg nadzieją człowieka od młodości

Weselcie się nadzieją, a w ucisku bądźcie cierpliwi (Rz 12, 12)

I

W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.
Bądź dla mnie skałą schronienia †
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, *
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, *
z ucisku złoczyńcy i ciemiężyciela.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, †
od łona matki moim opiekunem, *
Ciebie zawsze wysławiałem.
Stałem się dla wielu przedmiotem podziwu, *
Ty bowiem byłeś mym potężnym wspomożycielem.
Pełne Twojej chwały były moje usta, *
sławiłem Cię przez dzień cały.
Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary, *
nie opuszczaj, gdy siły ustaną.
Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiają, *
ci, co czyhają na me życie, odbywają narady.
Mówią: „Bóg go opuścił, †
gońcie go i chwytajcie, *
bo nikt go nie uratuje”.
Boże, nie stój z daleka ode mnie, *
Boże, pośpiesz mi z pomocą!
Niech się zawstydzą i upadną wrogowie mej duszy, †
niech się hańbą i wstydem okryją *
szukający nieszczęścia mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Od młodości ufam Tobie, Panie.

3 ant. Także w starości * nie opuszczaj mnie, Boże.

II

Ja zaś będę zawsze ufał *
i pomnażał wszelką Twoją chwałę.
Moje usta będą głosiły sprawiedliwość Twoją †
i przez dzień cały Twoją pomoc, *
bo nawet nie znam jej miary.
Opowiem o potędze Pana, *
będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Lecz i w starości, i w wieku sędziwym *
nie opuszczaj mnie, Boże,
Gdy głosić będę moc Twego ramienia *
i potęgę pokoleniom, które przyjdą,
I sprawiedliwość Twoją, Boże, sięgającą nieba, †
którą tak wielkich dzieł dokonałeś; *
Boże, któż jest równy Tobie?
Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, †
lecz znowu przywróciłeś mi życie *
i z ziemskiej otchłani znów mnie wydobędziesz.
Pomnóż moją wielkość *
i pociesz mnie na nowo.
Chcę Twoją wierność wielbić na harfie, mój Boże, *
będę Ci grał na cytrze, Święty Izraela.
Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał, *
i dusza moja, którą odkupiłeś.
Także mój język cały dzień będzie głosił sprawiedliwość Twoją, *
bo szukający mojego nieszczęścia okryli się hańbą i wstydem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Także w starości / nie opuszczaj mnie, Boże.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek III, str. 774;LG skrócone: wg tabeli stron

2 Kor 13, 11

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami.

K. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych.
W. Uszy Jego otwarte na ich wołanie.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek III, str. 774-775; LG skrócone: wg tabeli stron

Módlmy się. Boże, najlepszy Ojcze, † Ty ustanowiłeś pracę, aby dzięki niej ludzie mogli się rozwijać i wzajemnie sobie pomagać, * spraw, abyśmy wytrwale pracowali i żyli jak Twoje dzieci w duchu prawdziwej miłości.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

Modlitwa południowa

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień III, str. 504; LG skrócone: wg tabeli stron

1 Jezu, zmęczony wędrówką
Wśród upalnego południa,
Siadłeś przy studni Jakuba,
By nas orzeźwić swym słowem.

2 Tam obiecałeś nam wodę
Krzepiącą w drodze ku Bogu,
Która swe źródło ma w Tobie
I moc przywraca znużonym.

3 Z Tobą, dla Ciebie i w Tobie
Pragniemy dzień ten uświęcić,
Aby nasz skromny wysiłek
Wysławiał Boga z radością.

4 Ojcu i Tobie, o Chryste,
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała niech będzie na wieki,
A pokój ludziom na ziemi. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 772-774; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 772-774; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, * bo przez nie dałeś mi życie.

Psalm 119, 89-96

XII (Lamed)Wieczność Prawa Bożego

Twoje słowo, Panie, jest wieczne, *
niezmienne jak niebiosa.
Twoja wierność przez pokolenia, *
umocniłeś ziemię, by trwała.
Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, *
bo wszelkie rzeczy Ci służą.
Gdyby Twoje Prawo nie było mą rozkoszą, *
byłbym już zginął w moim utrapieniu.
Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, *
bo przez nie dałeś mi życie.
Wybaw mnie, należę do Ciebie *
i szukam Twoich postanowień.
Czyhają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić, *
ja zaś przestrzegam Twoich napomnień.
Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości, *
Twoje przykazanie sięga dalej.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, / bo przez nie dałeś mi życie.

2 ant. Od młodości * ufam Tobie, Panie.

Psalm 71

Bóg nadzieją człowieka od młodości

Weselcie się nadzieją, a w ucisku bądźcie cierpliwi (Rz 12, 12)

I

W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.
Bądź dla mnie skałą schronienia †
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, *
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, *
z ucisku złoczyńcy i ciemiężyciela.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, †
od łona matki moim opiekunem, *
Ciebie zawsze wysławiałem.
Stałem się dla wielu przedmiotem podziwu, *
Ty bowiem byłeś mym potężnym wspomożycielem.
Pełne Twojej chwały były moje usta, *
sławiłem Cię przez dzień cały.
Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary, *
nie opuszczaj, gdy siły ustaną.
Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiają, *
ci, co czyhają na me życie, odbywają narady.
Mówią: „Bóg go opuścił, †
gońcie go i chwytajcie, *
bo nikt go nie uratuje”.
Boże, nie stój z daleka ode mnie, *
Boże, pośpiesz mi z pomocą!
Niech się zawstydzą i upadną wrogowie mej duszy, †
niech się hańbą i wstydem okryją *
szukający nieszczęścia mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Od młodości ufam Tobie, Panie.

3 ant. Także w starości * nie opuszczaj mnie, Boże.

II

Ja zaś będę zawsze ufał *
i pomnażał wszelką Twoją chwałę.
Moje usta będą głosiły sprawiedliwość Twoją †
i przez dzień cały Twoją pomoc, *
bo nawet nie znam jej miary.
Opowiem o potędze Pana, *
będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Lecz i w starości, i w wieku sędziwym *
nie opuszczaj mnie, Boże,
Gdy głosić będę moc Twego ramienia *
i potęgę pokoleniom, które przyjdą,
I sprawiedliwość Twoją, Boże, sięgającą nieba, †
którą tak wielkich dzieł dokonałeś; *
Boże, któż jest równy Tobie?
Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, †
lecz znowu przywróciłeś mi życie *
i z ziemskiej otchłani znów mnie wydobędziesz.
Pomnóż moją wielkość *
i pociesz mnie na nowo.
Chcę Twoją wierność wielbić na harfie, mój Boże, *
będę Ci grał na cytrze, Święty Izraela.
Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał, *
i dusza moja, którą odkupiłeś.
Także mój język cały dzień będzie głosił sprawiedliwość Twoją, *
bo szukający mojego nieszczęścia okryli się hańbą i wstydem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Także w starości / nie opuszczaj mnie, Boże.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek III, str. 775;LG skrócone: wg tabeli stron

Rz 6, 22

Teraz, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne.

K. Boże, Ty przywrócisz nam życie.
W. A lud Twój w Tobie będzie się weselił.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek III, str. 775; LG skrócone: wg tabeli stron

Módlmy się. Boże, Panie winnicy i żniwa, Ty rozdzielasz pracę i dajesz sprawiedliwą zapłatę, † spraw, abyśmy cierpliwie znosili codzienne trudy * i bez szemrania pełnili Twoją wolę.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

Modlitwa popołudniowa

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień III, str. 506; LG skrócone: wg tabeli stron

1 Już światło słońca na niebie
Ku zachodowi się chyli,
Lecz jeszcze dzień nie skończony
I wiele trudu nas czeka.

2 Wysłuchaj, Boży Baranku,
Wołania ludzi zmęczonych
I przemień żmudny wysiłek
Na czyste złoto miłości.

3 Choć zewsząd gwar nas otacza
I świat przywabia złudami,
Szukamy Twej obecności
I mocy z krzyża płynącej.

4 Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Na zawsze będzie podzięka
Za obietnicę królestwa,
Gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 772-774; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 772-774; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, * bo przez nie dałeś mi życie.

Psalm 119, 89-96

XII (Lamed)Wieczność Prawa Bożego

Twoje słowo, Panie, jest wieczne, *
niezmienne jak niebiosa.
Twoja wierność przez pokolenia, *
umocniłeś ziemię, by trwała.
Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, *
bo wszelkie rzeczy Ci służą.
Gdyby Twoje Prawo nie było mą rozkoszą, *
byłbym już zginął w moim utrapieniu.
Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, *
bo przez nie dałeś mi życie.
Wybaw mnie, należę do Ciebie *
i szukam Twoich postanowień.
Czyhają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić, *
ja zaś przestrzegam Twoich napomnień.
Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości, *
Twoje przykazanie sięga dalej.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, / bo przez nie dałeś mi życie.

2 ant. Od młodości * ufam Tobie, Panie.

Psalm 71

Bóg nadzieją człowieka od młodości

Weselcie się nadzieją, a w ucisku bądźcie cierpliwi (Rz 12, 12)

I

W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.
Bądź dla mnie skałą schronienia †
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, *
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, *
z ucisku złoczyńcy i ciemiężyciela.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, †
od łona matki moim opiekunem, *
Ciebie zawsze wysławiałem.
Stałem się dla wielu przedmiotem podziwu, *
Ty bowiem byłeś mym potężnym wspomożycielem.
Pełne Twojej chwały były moje usta, *
sławiłem Cię przez dzień cały.
Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary, *
nie opuszczaj, gdy siły ustaną.
Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiają, *
ci, co czyhają na me życie, odbywają narady.
Mówią: „Bóg go opuścił, †
gońcie go i chwytajcie, *
bo nikt go nie uratuje”.
Boże, nie stój z daleka ode mnie, *
Boże, pośpiesz mi z pomocą!
Niech się zawstydzą i upadną wrogowie mej duszy, †
niech się hańbą i wstydem okryją *
szukający nieszczęścia mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Od młodości ufam Tobie, Panie.

3 ant. Także w starości * nie opuszczaj mnie, Boże.

II

Ja zaś będę zawsze ufał *
i pomnażał wszelką Twoją chwałę.
Moje usta będą głosiły sprawiedliwość Twoją †
i przez dzień cały Twoją pomoc, *
bo nawet nie znam jej miary.
Opowiem o potędze Pana, *
będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Lecz i w starości, i w wieku sędziwym *
nie opuszczaj mnie, Boże,
Gdy głosić będę moc Twego ramienia *
i potęgę pokoleniom, które przyjdą,
I sprawiedliwość Twoją, Boże, sięgającą nieba, †
którą tak wielkich dzieł dokonałeś; *
Boże, któż jest równy Tobie?
Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, †
lecz znowu przywróciłeś mi życie *
i z ziemskiej otchłani znów mnie wydobędziesz.
Pomnóż moją wielkość *
i pociesz mnie na nowo.
Chcę Twoją wierność wielbić na harfie, mój Boże, *
będę Ci grał na cytrze, Święty Izraela.
Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał, *
i dusza moja, którą odkupiłeś.
Także mój język cały dzień będzie głosił sprawiedliwość Twoją, *
bo szukający mojego nieszczęścia okryli się hańbą i wstydem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Także w starości / nie opuszczaj mnie, Boże.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek III, str. 775;LG skrócone: wg tabeli stron

Kol 1, 21-22

Was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz Bóg pojednał w doczesnym ciele Chrystusa przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych.

K. Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana.
W. I pamiętajcie o Jego świętości.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek III, str. 775; LG skrócone: wg tabeli stron

Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której Apostołowie przychodzili do świątyni, † spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, * przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

Nieszpory

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Wszystkich Świętych, str. 1307; LG skrócone: Wszystkich Świętych, str. 1530-1531

1 O Chryste, Zbawco ludzkości,
Czuwaj nad swymi sługami,
Wzruszony orędownictwem
Błogosławionej Dziewicy.

2 Niebieskich duchów zastępy,
Swoją potęgą oddalcie
Wszelakie zło, które było,
Jest i nadejdzie w przyszłości.

3 Prorocy Sprawiedliwego,
Apostołowie Chrystusa,
Niech wasze modły to sprawią,
Byśmy zyskali zbawienie.

4 O męczennicy chwalebni,
Boga promienni wyznawcy,
Pomóżcie dojść nam do nieba
Waszym skutecznym błaganiem.

5 A wy, nietknięte dziewice,
Mnisi żyjący dla Pana,
I wszyscy Święci, uproście
Dla nas królestwo Chrystusa.

6 Zechciejcie z nami połączyć
Głosy, by pieśnią wdzięczności
Wysławiać teraz i zawsze
Ojca i Syna, i Ducha. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Wszystkich Świętych, str. 1307-1310; LG skrócone: Wszystkich Świętych, str. 1525
Psalmy – LG tom IV: Wszystkich Świętych, str. 1307-1309; LG skrócone: Psałterz, str. 1602-1603.
1525-1526

1 ant. Światłość wiekuista * będzie świecić Twoim świętym, Panie, / przez całą wieczność. / Alleluja.

Psalm 113

Chwalebne jest imię Pana

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Światłość wiekuista będzie świecić Twoim świętym, Panie, / przez całą wieczność. / Alleluja.

2 ant. Jeruzalem, miasto Boże, * twoje dzieci będą twoją radością, / wszystkie zgromadzą się w tobie i będą błogosławić Boga. / Alleluja.

Psalm 147 B

Jeruzalem wielbi Boga

Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeruzalem, miasto Boże, / twoje dzieci będą twoją radością, / wszystkie zgromadzą się w tobie i będą błogosławić Boga. / Alleluja.

3 ant. Święci śpiewają pieśń nową * przed tronem Boga i Baranka, / a cała ziemia rozbrzmiewa ich głosami. / Alleluja.

Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszystkie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń (Ap 19, 1c-2a. 5b. 7)

Gody Baranka

Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
(W. Alleluja)

bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(W. Alleluja)

którzy się Go boicie, wielcy i mali.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
(W. Alleluja)

weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
(W. Alleluja)

a Jego Małżonka się przystroiła.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, *
(W. Alleluja)

i Duchowi Świętemu.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
(W. Alleluja)

i na wieki wieków. Amen.
W. Alleluja (alleluja).

Ant. Święci śpiewają pieśń nową przed tronem Boga i Baranka, / a cała ziemia rozbrzmiewa ich głosami. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom IV: Wszystkich Świętych, str. 1310;LG skrócone: Wszystkich Świętych, str. 1526

Hbr 12, 22-24

Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Wszystkich Świętych, str. 1310; LG skrócone: Wszystkich Świętych, str. 1526

K. Sprawiedliwi cieszą się przed Panem, * Weselą się w Bożej obecności.
W. Sprawiedliwi cieszą się przed Panem, / Weselą się w Bożej obecności.
K. Radość napełnia ich serca.
W. Weselą się w Bożej obecności.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Sprawiedliwi cieszą się przed Panem, / Weselą się w Bożej obecności.

PIEŚŃ MARYI

LG tom IV: Wszystkich Świętych, str. 1310;LG skrócone: Wszystkich Świętych, str. 1526

Łk 1, 46-55

Ant. Ciebie uwielbia przesławny chór Apostołów, * Ciebie Proroków poczet chwalebny, / Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany, / Ciebie wszyscy Święci i wybrani jednym głosem wysławiają, / Najświętsza Trójco, Jedyny Boże.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ciebie uwielbia przesławny chór Apostołów, / Ciebie Proroków poczet chwalebny, / Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany, / Ciebie wszyscy Święci i wybrani jednym głosem wysławiają, / Najświętsza Trójco, Jedyny Boże.

PROŚBY

LG tom IV: Wszystkich Świętych, str. 1310-1311; LG skrócone: Wszystkich Świętych, str. 1533-1534

Można użyć krótszej formy próśb.

Z radością błagajmy Boga, który jest koroną Wszystkich Świętych:

Przez przyczynę świętych wybaw nas, Panie.

Boże, Ty w swojej mądrości ustanowiłeś Apostołów fundamentem Chrystusowego Kościoła,
– zachowaj swych wiernych w posłuszeństwie ich nauce.

Przez przyczynę świętych wybaw nas, Panie.

Ty udzieliłeś męczennikom tak wielkiego męstwa, że przelaniem swej krwi dali o Tobie świadectwo,
– spraw, aby chrześcijanie byli wiernymi świadkami Twojego Syna.

Przez przyczynę świętych wybaw nas, Panie.

Ty obdarzyłeś święte dziewice łaską naśladowania dziewictwa Chrystusa,
– spraw, aby oddając się Tobie, pragnęły osiągnąć niebiańskie dobra.

Przez przyczynę świętych wybaw nas, Panie.

Ty przez świętość ludzi objawiasz nam swoje oblicze i swoją naukę,
– daj, aby wierni, czcząc świętych, coraz bardziej zbliżali się do Ciebie.

Przez przyczynę świętych wybaw nas, Panie.

Wprowadź zmarłych do wiecznej ojczyzny razem z Dziewicą Maryją, świętym Józefem oraz wszystkimi świętymi,
– przez ich orędownictwo dopuść nas również do wspólnoty z nimi.

Przez przyczynę świętych wybaw nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Wszystkich Świętych, str. 1311; LG skrócone: Wszystkich Świętych, str. 1530

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników * hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zaleca się użycie uroczystego błogosławieństwa:

K. Bóg, który jest chwałą i radością Świętych, † pozwala wam dzisiaj obchodzić ich uroczystość, * niech wam błogosławi dzisiaj i zawsze.
W. Amen.
K. Niech wstawiennictwo Świętych uwolni was od zła obecnego, * a ich przykład niech was pociągnie do świętego życia w służbie Boga i bliźnich.
W. Amen.
K. Niech Bóg sprawi, abyście ze wszystkimi Świętymi radowali się w tej ojczyźnie, * którą przygotował dla dzieci Kościoła.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Kompleta

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień III, str. 972; LG skrócone: Części stałe – tydzień III, str. 1167-1168

1 Wszystkie nasze dzienne sprawy
Przyjm litośnie, Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
Niech Cię nawet sen nasz chwali.

2 Twoje oczy obrócone
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.

3 Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas zawsze w swojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.

4 A gdy już niebo osiądziem,
Tobie wspólnie śpiewać będziem,
Boże w Trójcy niepojęty,
Święty, na wiek wieków Święty. Amen.

PSALMODIA

LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 976-977; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1173-1174

1 ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, * i wysłuchaj moją modlitwę.

Psalm 4

Dziękczynienie

Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego wskrzesił z martwych (św. Augustyn)

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary *
i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” *
Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
Więcej wlałeś radości w moje serce *
niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, †
bo tylko Ty jeden, Panie, *
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, / i wysłuchaj moją modlitwę.

2 ant. Wśród nocy * błogosławcie Pana.

Psalm 134

Wieczorna modlitwa w świątyni

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, *
którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu *
i błogosławcie Pana.
Niech cię Pan błogosławi ze Syjonu, *
Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wśród nocy błogosławcie Pana.

CZYTANIE

LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 977;LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1173-1174

Pwt 6, 4-7

Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 977; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W. Powierzam ducha mojego.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 977-978;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 978; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1174-1175

Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; † niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, * a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź